Historie sboru

V roce 1938, 8. května ve 14:00 byla ustavující schůze SDH Staměřice v hostinci u Calábků.
Této schůze byl přítomen velký počet místních občanů. Jako hosté byli přítomni: tehdejší župní vzdělavatel Antonín Frélich z Dolního Ůjezdu, bratr okrskový náčelník Silvestr Štěpán, z Velkého Újezdu starosta Metoděj Šidlo, František Roháč - náčelník z Výklek a bratři ze Skoků. Schůzi zahájil starosta obce bratr Josef Zedek a po své krátké, ale výstižné přednášce o úkolech hasičstva a ochrany obyvatelstva předal slovo župnímu vzdělavateli bratru Frélichovi, který promluvil a předal základ činnosti jež úkol je technický a samaritánský - to je pomoc bližnímu při požáru. Po tomto referátu bylo přistoupeno k volbě pracovníků a zvoleni byli tito bratři.

Musím připomenou že v té době měl téměř každý nějakou funkci.
Josef Zedek - Starosta
Jan Kolář - místostarosta
Ferda Kolář - Pokladník
František Sklápek - Jednatel a vzdělavatel
Karel Pecha - 1. četař
František Riedl - 2. četař
Jan Riedl – Četař samaritán
Josef Výkrutík - Zbrojař
Antonín Zbožek - Trubač na Zavadilce
Josef Kašpar - Trubač ve Staměřicích
Jan Dohnal, Vojtěch Zavadil, Hynek Matyáš - Členové výboru
Jan Calábek, Stanislav Palík - Revizoři účtu
František Jurečka, Antonín Kolář - Smírčí soud
František Chlápek, Jaroslav Lupík - Delegáti

Všichni členové volbu přijali a nebylo jich málo, tímto byla zakládající schůze ukončena.

Naši zakladatelé moc dobře věděli že finance je základ pro dobré vedení sboru.
První schůze měla na programu uspořádání prvního výletu a pouti u kapličky svatého Antoníčka, zřídil se tam malý parket na tancování, nechyběla střelnice, tombola a bufet který napekly místní hospodářky a hudbu kterou vedl bratr Bršlica z Velkého Újezdu.

Akce měla úspěch i přes vstupné, které bylo 3 Kč. Po ukončení poutního výletu se občané přesunuli do hostince na Zavadilce a do ranních hodin zábava pokračovala.

Touto akcí se vydělalo 954,5 Kč a proto pověřením starosty sboru bratr Kolář, Pecha a Paprska měli zajistit koupi starší stříkačky nejvýše však za 2000kč. Bratři hasiči podali referát o stavu stříkačky, kterou prodával sbor Přestavlky. Stříkačka je úplně zachovalá s mosaznými písty, ovšem za cenu 2750kč. Verdikt zněl zakoupit stříkačku a dohodnout splátkový kalendář což se podařilo. Výdělečnými akcemi se v té době osvědčilo pořádání divadelních her a to téměř každých 14 dnů se v místním hostinci u Calábků tyto akce konali. Po ukončení divadla se pánové přesunuli do kuželny kde zábava a hra pokračovala.

Na těchto akcích činil průměrný výdělek asi kolem 350 Kč.

Naši bratři také mysleli na zadní kolečka a 12. března roku 1939 bylo u okresní hasičské pojišťovny pojištěno 21 členů a členek, na částku:
• případné úmrtí - 10 000 Kč
• případě trvalé invalidity - 40 000 Kč
• dočasné invalidity - 10 Kč na 1 den
Dále bylo pojištěno 1 pár koní - 8000 Kč
Stříkačka - 5000kč
Pojistné činilo za členy 198kč, za koně 60kč a za stříkačku 19kč. Toto bylo s jednáno na dobu 12 roků.

Srpen 1941 Na základě vyhlášky ministerstva vnitra čís. 21,803/1941-13 se ukládají všem hasičským sborům v Čechách a na Moravě povinnost žňových hlídek. Po dohodě se starostou se dohodlo že bude hlídka složena denně z 1 členem sboru a 1 občanem což se také uskutečnilo.

Srpen 1943 Za účasti 11 členů výboru na které bylo sděleno nové vládní nařízení že veškerý majetek má převzít obec a zaplatit za něj patřičnou náhradu, což se také během 1 týdne stalo.

V září téhož roku bylo generálním velitelem uniformované policie uloženo aby se vyhotovil předložený rozpočet na rok 1944 tak aby mohl být zahrnut do obecního rozpočtu. V roce 1943 nemohly být pořádány žádné akce takže finanční efekt byl velmi chabý. Těžkost roku 1944 vzhledem k nelehké situaci činnost sboru velmi ochabla.

Rok 1945 Ve sboru se nic nedělo kromě 1 zábavy.

Rok 1946-1947 Sbor se začíná dostávat z nesnází a pořádají se divadelní hry, taneční zábavy, vodění medvěda a místními oblíbené výlety ke sv. Antoníčkovi kde se tančilo do ranních hodin.

Pokladna sboru se tedy pomalu plní a místní uvažují o zakoupení nového agregátu pro sbor. Vše schváleno, podtrženo a téhož dne se také odhlasovala výroba dřevěného parketu. Po dohodě s panem Palíkem s Prostřední Pily skupiny brigádníků chodily na samovýrobu desek a trámků, vše zdarma věnoval pan Palík. Zbytek desek a trámků, se usneslo na zasedání, že se ponechá na výstavbu hasičské zbrojnice.

Na výroční valné hromadě v lednu roku 1949 bratr František Riedl který byl sborem pověřen vedením akce při dostavbě hasičské zbrojnice při čemž poprosil všechny členy aby se při závěrečných pracích naší zbrojnice ochotně a vždy dle potřeby dostavili a že jen takovouto cestou můžeme dojít k závěrečnému cíli.

V roce 1951 bratr Frél pak ve svém referátu obšírněji vysvětlil novou organizaci hasických sborů a jejich přejmenování na hasičské jednoty, o významu samaritánských složek v místních hasičských jednotách a o postavení a úkolech hasičstva v našem lidově demokratickém státě.

Do roku 1958 vedl sbor bratr Dohnal Jan dlouhých 13 let, poté odešel a nahradil ho bratr Kolář Josef. Nová krev vnáší do sboru řadu změn přijímá činnosti požárníků k větší aktivitě, slibuje vybudování vodní nádrže za pomoci MNV (finační pomoc ONV), navrhuje uvést zbrojnici do lepšího stavu hlavně zednické a natěračské práce. Bratr Výkrutík Josef se zavázal utvořit družstvo mladých požárníků.

Netrvá dlouho a v prosinci 1962 vedení hasičské jednoty se ujímá jako předseda Dohnal Stanislav který přivítal přítomné hosty, členy a zástupce OV ČSPO s. Pazderu a s. Jurečku.
Po hlučné diskuzi se ujal slova s. Pazdera který kritizoval dosavadní práci výboru a poté popřál novému předsedovi hodně zdaru a mnoho úspěšné práce.

Pod novým vedením předseda bratr Dohnal Stanislav a celé vedení výboru přijímá nové členy: Matyáš Vladimír, Nádvorník Vladimír, Kašpar Ladislav, Kryštovský Stanislav, Studený Antonín a jako zástupce velitele navržen Zedek Miroslav. Pokračují další akce jako je hodová zábava, sběr starého šrotu a silvestrovské večery.

Výroční schůze z roku 1967 mě nesmírně zaujala. Zahájení provedl předseda Dohnal Stanislav č. 57 a přítomné členy seznámil s úkoly na uspořádání hasičského plesu v kulturním domě ve Skokách. Po rozdělení úkolů se všichni členové dohodli, že každý člen přispěje na bufet 10 Kč a 1 dcl slivovice. Vše zapsal a poté vybral a slil bratr Nádvorník Vladimír.
Navrhuji nynějšímu výboru že tato varianta je opravdu přínosem a sám se hlásím jako výběrčí a slívač tekutého moku jako senior Nádvorník.

Téhož roku OV ČSPO z Přerova vyhlásil cvičný poplach, po vyhlášení poplachu byla jednotka schopna k odjezdu za 6 min v počtu 11 členů a vyhodnocena jako výborně připravena.

Červen roku 1968 oslavoval náš sbor 30 let založení a při těchto oslavách bylo rozdáno mnoho vyznamenání a diplomů, byli sezváni hosté s OV ČSPO a hosté s okolních sborů.
Následovala volná zábava a další plánované akce byly zrušeny pro okupaci. Naši tatíci, ale nezaháleli a rok od roku připravovali nové akce např. dětské dny, hodové zábavy, zábavy u Svatého Antoníčka, lampionové průvody zakončeny táborovým ohněm a občerstvením, které hradilo JZD a nesmím opomenout akce Z při kterých se vybudoval místní vodovod, také výstavba sušící věže na hadice.

Rok 1974 jako nově zvolený bratr Dohnal Miloš za referenta mládeže má zajistit navázání spolupráce ze SSM a tímto zařadit mezi nás mládež a založit tak družstvo mladých hasičů.

Nový předseda s. Pipka pověřil dalšího nového člena bratra Calábka jako správce kompletní techniky, doplnění agregátu a zásahových hadic bylo nevyhnutelné a za přispění MNV tento materiál byl včas doplněn.

Další roky sbor pracuje na plné obrátky a vznikne tímto úvaha o postavení objektu na kulturní a společenské akce v naší obci, ale finance je problém a tak nápad oslovit funkcionáře v TOS Lipník n/b protože právě tam mají navíc jednu halu, která má být vyřazena přiměje naše požárníky o nápad rozebrat a postavit pomyslný objekt na místním hřišti. Slovo dá slovo a akce se rozjíždí na plné obrátky lidé jsou nápadem natčeni a každá ruka která je dílu přiložena je obrovským přínosem i mladí požárníci, svazáci a nesmím opomenout novou složku svaz žen pomáhají dílo zdárně dokončit. Oslavy 40 let založení sboru probíhají na místním hřišti a ještě nedodělaný objekt tak může být chloubou místních před významnými hosty s OV, KV a MNV. Předseda dodal že ostatková zábava bude první akcí která pokřtí společenský sál. No a já mohu pouze dodat že vy kteří si ho velmi dobře pamatujete a zažili jste vněm opravdu krásné chvíle zábavy si tuto vzpomínku budete uchovávat ve své mysli napořád.

80 léta nám připomínají životní jubileum dlouholetého člena a funkcionáře bratra Dohnala Stanislava a pozvánka pro celý hasičský sbor je velikou slávou.

Seznam plánovaných prací na další rok zněl vybudování přístřešku pro muzikanty, postavení malé boudy pro mládež a vybudování betonového parketu. To vše do června, kdy je tradiční zábava Antoníček.

V roce 1980 se na místním hřišti koná první soutěž mladých požárníků, účast je veliká a mezi 8 sbory pozvaných družstev na začátečníky jsme si počínali statečně a 3 celkové pořadí je dobrým výsledkem no a nás už jen mrzí že byli poslední takového formátu. V letech dalších to jsou pouze branné závody.
Dobrý rok přináší také změny ve vedení a po neshodách předseda bratr Pipka resignuje a sním jednatel bratr Nádvorník, přísedící host za OV s Hučín tak jak ho známe dodnes vystoupil ke kritice a trvá hned na složení nového výboru a to předseda Venclík a jednatel Dohnal Miloš a místo mládežníka zaujme Dohnalová Hana. Návrhy jsou jednohlasně schváleny.
Dosavadní výbor dlouho nevydržel a tak po roce nový předseda Rutter Petr byl další nadějí na dobrý chod sboru a také nesmím opomenout že Dohnal Miloš byl přesunut na funkci pokladníka a tu vykonává dodnes velice pečlivě.
Bratr Rutter při své první schůzi poprosil bratra Calábka jako správce techniky aby pečlivě připravil vozidlo T 805 na technickou prohlídku, aby mohl vozit mládežníky na závody a byla tak zásahová jednotka provozuschopná. Automobil se podrobil technické kontrole a prošel bez zjevných závad.

Další plán, který si kladou naši bratři je vybudování nové hasičské zbrojnice za přispění MNV, tuto akci jako přísedící předseda MNV pan Žúr seznamuje místní jak a co bude nutné udělat tímto se otevírá velká diskuze a návrhy jsou různé, ale nakonec je rozhodnuto že výstavba začne v roce 1984 navezením materiálu za 40 000 Kč. Celá výstavba probíhala za přispění všech dobrovolníků a členů hasičského sboru včetně mládežníků. Akce trvala několik let. Zahájení prací bouráním přístavků a odvozem starých cihel je pověřen Maštalíř a Zavadil. Po úklidu bouracích prací je na výstavbě vždy kolem 10 členů včetně mládežníků a svazáků, ale ne dlouho, prvotní zájem a nadšení opadl a chodí 2-4 brigádníci.

Rok 1986 je zahájí nový předseda Přidal Milan a hned po zahájení vystoupí bratr Calábek že se odmítá starat o techniku pro nevyhodnocení soutěže strojů v socialistické péči, bratr Přidal dostává úkol zajistit náhradu a to Hykadu Břetislava. Nový předseda se snaží nabudit pro dokončení výstavby hasičárny, ale zájem je opravdu malý.
Tento rok také přinese změnu ve funkci velitele. Odstupuje Maštalíř a nastupuje Novák Stanislav. V roce 1987 práce na výstavbě hasičárny stojí ale zábavy a další společenské akce se pořádají. Výroční členská schůze je velice bouřlivá a host předseda MNV Žůr Břetislav je nespokojen s dosavadním průběhem výstavby hasičské zbrojnice. Termíny dává nekompromisně příští dostavba garáže a šatny pro výjezdovou techniku a další rok dokončení společenské místnosti s kuchyňkou.

Přesouváme se do roku 1989 a začnu technikou kde Novák Stanislav konstatuje že na STK naše vozidlo neprošlo tudíž jednotka není akceschopná. Členové výboru dávají hlavy dohromady a řešení je rychlé máme přiděleno nové vozidlo Š 706 které slouží dodnes ale výměna bude jistě brzy také nutná.
Výroční členská schůze je velkou kritikou okrsku a zástupců MNV pro špatnou práci ohledně výstavby zbrojnice a nestmelení kolektivu jako celku organizace.
90 léta je konečně na zbrojnici zprovozněna garáž a šatna pro zásahovou jednotku, ale také venkovní úpravy se zaobalují ke zdárnému konci a tak hodnocení tohoto roku je po dlouhých problémech kladnější.
Další rok je plán kompletní dokončení zbrojnice a oprava techniky pro její špatný technický stav. Vše se nedaří jak se plánuje a tak dostavba je téměř před závěrem, chybí schody a drobné zednické a malířské úpravy.

Činnost každým rokem upadá a tak dokončení kompletní výstavby je podle toho co vypátral na obci, protože kronika skončila v roce 1991, v roce 1994 zprovoznění a 95. roku kompletní vybavení. Sbor téměř neměl vedení a já mohu potvrdit že neshody mezi vedením a členy sboru nás některé, nebudu jmenovat, donutily na resignaci spolupráce s tímto výborem.
Karta se obrací po odstoupení dosavadního výboru a nástupu Zavadila Milana opět do funkce starosty sboru. Technika, která je v katastrofálním stavu prochází technickou kontrolou a opravou nevyhnutelných závad. Zavadil Milan nabádá ke spolupráci mladé členy kteří se ujímají žezla a v roce 2001 je zvolen bratr Dohnal Miloš jako Starosta a dodnes tuto funkci vykonává velice zodpovědně tak jak ho známe. Téhož roku je technika po dohodě ze starostou obce kompletně nastříkána a dostává tak nový kabát. Sbor tedy začíná opět šlapat po 5-6 letém úpadku. Další rok se dodělávají nevyhnutelné opravy na technice a také se začínají kupit penízky do pokladny pořádáním zábavy. Každým rokem sbor začíná pořádat dětské dny a sběr kovového šrotu, který je přínosem pro téměř prázdnou pokladnu.
V roce 2003 se začíná zapojovat více členů po neshodách předešlým výborem nám spolupráce začíná klapat a nápady se jen hrnou. Dohoda mezi bratrem Nádvorníkem Pavlem a Jardou Šubrtem je jasná, založení znovu mládežnického družstva, a tak po 15 letech opět zakládají mládežnická družstva a v roce 2004 mají mládežníci první velký závod.

Každý rok přináší nové nápady pořádání hasičských plesů, dětské dny, vodění medvěda a taneční zábavy. Nebudu vše rozvádět vy sami dobře víte a vidíte jak náš sbor momentálně pracuje a jakým způsobem se snažíme tuto práci ještě zdokonalit, samozřejmě někdy je ta činnost na dobré úrovni a naopak obrovský úpadek je také možnost až zrušením organizace.
Doufáme že tu stoupající dráhu kterou náš sbor má nám dlouho vydrží a my zůstaneme na tom vrcholu tak jak jsme doposud.
Za celou dobu jsem nezmínil požáry a shrnu jsem je rámcově do jednoho bodu pro vaši představu: Rodinný dům Koláře Josefa, rodinný dům pana Čapka na Zavadilce, lesy za hájovnou, nad drůbežárnou na Zavadilce to byl les kde nešťastně uhořel pan Šubrt, drubežárny na prostřední pile 2* chytla odchovna 1* velká hala bohužel vše i s kuřaty, několik požárů bylo za kravínem kde hořely stohy, dále to byl rod.dům pana Dohnala a také jsme vypomáhali u několika požárů v sousedních obcích nejdále však na lesním porostu v Olšovci byl to asi nejdelší výjezd za celou kariéru požár trval noc a téměř celý den.

No a co nám přinesl letošní rok nebudu plácat o sběru šrotu ,dětském dnu apod .to je dnes již pro nás samozřejmost ,ale ta největší sláva a úspěchy štěstí nás obšťastnily tím že nám starosta sboru Milda Dohnal oznámil že po 100letech společného kamarádství a soužití s naší členkou ,vedoucí družstva žen a dnes nastávající maminkou Mišou Dohnalovou uzavřou svazek manželský.
Pro náš sbor samozřejmě ještě větší pocta , protože naše staronová technika dovezla nevěstu až před samou radnici za plného výjezdového houkání kde si konečně řekli ano.
No a o starostovi dosti povídání další čerstvý úspěch je 14 dnů starý a já nemohu jako vedoucí mládeže si odpustit se nepochlubit celkovým 3 místem ze 17 družtev našeho nejmladšího družstva v celostátní hře plamen které se konalo v Hranicích n/m .Samozřejmě na krajské a posléze na republikové kolo postupují jen ti nejlepší ale naši vedoucí družstev včetně mě se vynasnažíme dosáhnout v roce letošním ještě lepších výsledků.

Závěrem chci pouze popřát celému sboru dobré soutěžní a hlavně finanční úspěchy vám všem zdraví sílu do nové práce a někdy když je vyřčeného co druhému úplně nesedí pod nos tak nezanevřít na sbor na kamarády, protože odejít ze vztyčenou hlavou a dohodou mezi oběma stranami je cílem každého z nás a ten kdo to nepochopí tak svého cíle nikdy nedosáhne.

Nadcházející akce

Rozsvícení vánočního stromu

Sociální sítě

Co se nehodí na stránky,
dáváme na Facebook


Novinky

22.10.2016 Okresní kolo ženy

19.03.2016 Osecká uzlovačka

05.03.2016 Proběhl tradiční hasičský ples v Dolním Újezdě.

© 2008 - 2016   Dohnal Michal

Hosting nám poskytuje Dobrá společnost